Andet Udskriv

Publikationer - andet:


Iværksætteri og entreprenørskab i uddannelserne

I dag deltager hver fjerde elev/studerende hvert år i en uddannelsesaktivitet med entreprenørskab eller iværksætteri. Den markante udvikling i undervisningen, den politiske opbakning og engagementet i sektoren kan man læse mere om i ”Fortællinger om Fonden for Entreprenørskab”, der er skrevet af Martin Lauth og Torben Laustsen i anledning af Fondens 25 års jubilæum. Publikationen ligger på Fondens hjemmeside:

https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/fonden-for-entreprenoerskab-i-sin-nuvaerende-form-fylder-10-aar-i-2020-men-organisationens-roedder-gaar-25-aar-tilbage-i-tiden

 

 

Ny bog om TietgenSkolen 1993-2001

”Her på TietgenSkolen bekender vi os til ledelse” – Fortællinger om TietgenSkolen 1993 – 2001

Skolen skriver:

”Bertel Haarders tanker om ”Perestrojka i uddannelsessystemet” i slutningen af 1980’erne førte til erhvervsskolereformen og -loven i begyndelsen af 19990’erne. Den indebar en betydelig decentralisering og selvforvaltning, og den skabte en dynamisk og positiv udvikling i erhvervsskolesektoren – herunder på TietgenSkolen. (Og Universitetsreformen i 2003 var vel også inspireret af perestrojka-tankerne).

Det kan du læse mere om i publikationen, som du finder via dette link: https://www.tietgen.dk/497787/globalassets/fortallinger-om-tietgenskolen---endelig-udgave-april-2019.pdf

Det er også fortællingen om den bemærkelsesværdige kompetence-, organisations- og kvalitetsudvikling, der gjorde TietgenSkolen til sektorens ”frontløber” i 1998. ”

 

Utrykt speciale. Københavns Universitet. 2013.

Karoline Baden Staffensen: Religionsfrihedens indførelse i Danmark.
En undersøgelse af den teoretiske og praktiske implementering af Grundlovens religionsfrihed efter 1849 for dissenterne inden for det danske skolevæsen.

Uddannelseshistorisk speciale.

 

Utrykt speciale, Københavns Universitet, 2014.

Nils Bärenholdt: Markedsgørelsen af de danske universiteter 1970-2003. Fra velfærdsstat til konkurrencestat?

Uddannelseshistorisk speciale

 

Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

Bogen giver på alle måder et særdeles godt indtryk af, hvor nødvendigt det var at indføre den almindelige undervisningspligt i 1814, men også af hvor store vanskeligheder der var med forståelse af, at alle børn skulle kunne læse, skrive og regne for deres fremtids skyld. Den viser også, hvor vanskeligt det var at få seminarieuddannede lærere, og hvor næsten umenneskelige opgaver der mødte dem, når de blev kaldet til deres embeder.

Det var naturligvis afgørende, at sognepræsterne – ofte med støtte fra godsejerne – gik ind for undervisning af almuen. Det skete hyppigt, at der ikke var forståelse hos gårdejere eller fæstere for, at deres børn skulle gå i skole i stedet for at arbejde ved landbruget derhjemme. Derfor var det selvsagt af stor betydning, at der i det første årti af 1800-tallet blev givet adskillige ”ministerielle” bestemmelser om oplysning af almuen. Hele dette arbejde, tilskyndet af oplysningstidens og rationalismens bedste mænd, førte til de idéer om almuens og bysamfundenes oplysning, som blev den nødvendigste baggrund for vort lands eventyrlige udvikling i sidste halvdel af den 19. og hele det 20. århundrede.

Pastor Krogs efterretninger giver et særdeles godt indtryk af begyndelsen til en af de største udviklinger i det danske samfunds historie.

Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog

 

Uddannelseshistorisk speciale

Charles Thomassen: Ledelse og økonomistyring i centraladministrationen. En historisk analyse af fænomenet New Public Management med særligt fokus på kontraktstyring i Ministeriet for Børn og Undervisning.

Utrykt speciale, Københavns Universitet, 2012.

Ledelse og økonomistyring i centraladministrationen